MALTA SKIREZERWACJE LEKCJI

 • Regulamin sprzedaży

  1. Informacje podstawowe.
   1. Sklep Malta Ski  jest obsługiwany przez Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k.   z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wiankowej 2, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 865938.
   2. Malta Ski  Sp. z o.o. Sp. k. jest sprzedawcą  usług oferowanych w Sklepie  Malta Ski, chyba że w opisie towaru wskazano dane innego sprzedawcy.
   3. Sklep Malta Ski dostępny jest pod adresem: http://www.rezerwacjalekcji.maltaski.pl i służy do dokonywania zakupów usług za pośrednictwem sieci Internet.
   4. Do dokonywania zakupów upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
   5. Oferta Sklepu Malta Ski obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że w opisie usługi wskazano, iż oferta obowiązuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
   6. Złożenie w Sklepie Malta Ski zamówienia oznacza akceptację bez zastrzeżeń postanowień niniejszego regulaminu.
   7. Sprzedaż jest realizowana z udziałem osób trzecich - dostawcy usług internetowych (operatora systemu płatności elektronicznych). Jeśli przy składaniu zamówienia podano dane podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, zakres wykonania zamówienia przez te podmioty oraz adres regulaminu świadczenia przez nie usług, wysłanie zamówienia oznacza akceptację tych regulaminów, a Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k.  nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania usług przez te podmioty.
   8. Treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej, jest dostępna na stronie www.rezerwacjalekcji.maltaski.pl lub w Recepcji Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k.
  2. Polityka ochrony prywatności.
   1. Dane osobowe, jakie zostaną pozyskane przez Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k., w toku składania i realizacji zamówień nie będą przekazywane osobom trzecim i posłużą wyłącznie do realizacji zamówienia.
   2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
   3. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do wglądu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych, jeśli ich dalsze przechowywanie przez Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. nie jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  3. Warunki sprzedaży
   1. Prawidłowe złożenie zamówienia w Sklepie Malta Ski jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązującej Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. do wykonania zamówionych usług, a składającego zamówienie do zapłaty ceny.
   2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i potwierdzenie złożenia zamówienia, poprzez przesłanie zamówienia.
   3. Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. jest upoważniony do odmowy realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od momentu przesłania zamówienia bez podawania przyczyn. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji, Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k., może poinformować klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji.
   4. W przypadku wyboru przez zamawiającego sposobu płatności realizowanego za pośrednictwem osób trzecich (w tym płatności elektronicznych), Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. nie jest związany złożonym zamówieniem do czasu uzyskania potwierdzenia dokonania przez zamawiającego płatności.
   5. Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie, lub jeśli Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. poweźmie uzasadnione obawy co do tego, iż zamówienie zostało złożone w związku z nieuprawnionym wpływem przetwarzania danych przez systemy informatyczne.
   6. Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za błędne złożenie zamówienia lub błędne wypełnienie formularzy, jeśli błędy te wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich.
   7. Zamawiający może - za zgodą Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. dokonać korekty zamówienia w czasie nie przekraczającym 24 h (przed wykonaniem usługi).
   8. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
   9. Wszystkie ceny usług zawierają podatek VAT.
  4. Warunki wykonania usługi
   1. Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. jest upoważniona do zmiany ceny usług oferowanych w Sklepie Malta Ski. W przypadku zmiany ceny usług zamówionych, Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. niezwłocznie poinformuje zamawiającego o niemożności zrealizowania zamówienia w przesłanej treści i poinformuje o nowej cenie. W takim przypadku zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy i wycofania zamówienia, bez obowiązku ponoszenia ceny. Wykonanie zamówienia natomiast wymaga wyraźnej akceptacji składającego zamówienie.
   2. Szczegółowych informacji o warunkach i zasadach wykonania usług, zamawiający może uzyskać od podmiotu realizującego usługę, którego dane zostały zamawiającemu przekazane przy składaniu zamówienia.
  5. Płatności
   1. Płatności za zamówione w Sklepie będą uiszczane w formie wybranej przez zamawiającego przy składaniu zamówienia.
   2. W przypadku wyboru przez składającego zamówienie płatności realizowanej za pośrednictwem innego podmiotu (w szczególności płatności elektronicznej), zamówienie może być uznane za opłacone jedynie w momencie uzyskania przez Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. potwierdzenia od podmiotu realizującego płatność, że cena wynikająca z zamówienia została uiszczona i będzie przekazana na rzecz Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k.
   3. Szczegółowe informacje o sposobach zabezpieczenia transakcji elektronicznych oraz warunkach jej realizacji, zamawiający może uzyskać od podmiotu realizującego płatności, którego dane zostały zamawiającemu przekazane przy składaniu zamówienia.
  6. Reklamacje i zwroty
   1. Obowiązki sprzedającego z tytułu rękojmi za usługi sprzedane za pośrednictwem Sklepu realizowane są przez Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Skuteczne złożenie reklamacji wymaga zachowania formy pisemnej.
   2. Malta Ski Sp. z o.o. Sp. k. nie jest zobowiązany do przyjęcia i rozpoznania reklamacji dotyczącej tej części zamówienia, która jest realizowana za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w punkcie 1.7. W szczególności dotyczy to płatności internetowych. Reklamacje w tym zakresie zobowiązani są przyjąć i rozpoznać wymienione podmioty.

Serdecznie zapraszamy

Sprawdź godziny otwarcia
Godzina zamknięcia jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
OBSŁUGA KLIENTA / KASA
tel. 501 355 153, e-mail: lp.iksatlamajcpecer

Akceptujemy karty płatnicze

kartyplatnicze.png
Twój koszyk
Zamawiam