Malta SkiRegulaminy

 • REGULAMIN STOKU MALTA SKI

  Posiadacz ważnego karnetu "Malta Ski” ma prawo do:

  1. Korzystania ze stoku do nauki jazdy bez względu na umiejętności jazdy na nartach bądź snowboardzie lecz wyłącznie pod opieką instruktora narciarstwa "Malta Ski".
  2. Korzystania ze stoku głównego pod warunkiem posiadania umiejętności jazdy na snowboardzie, na nartach łukami płużnymi i doprowadzania nart, snowboardu do zatrzymania oraz umiejętności korzystania z wyciągów narciarskich.
  3. Korzystania z wyciągów narciarskich zgodnie z ich regulaminami znajdującymi się na stacjach początkowych.
  4. Bezpłatnego wypożyczenia nart, butów oraz kijków (pod warunkiem aktualnego posiadania odpowiednich rozmiarów w wypożyczalni "Malta Ski".
  5. Korzystania z własnych nart i butów na wszystkich stokach. UWAGA! W przypadku braku pokrywy śnieżnej na stokach zabrania się używania typowych kijków narciarskich.

  Posiadacz ważnego karnetu "Malta Ski" ma obowiązek:

  1. Posiadać odpowiedni strój chroniący go przed urazami przy ewentualnym upadku tzn. długich rękawów, spodni oraz rękawic narciarskich bez względu na porę roku i temperaturę.
  2. DZIECI DO LAT 16 KASK OCHRONNY- OBOWIĄZKOWO!!!
  3. Dbać o wypożyczony sprzęt narciarski i snowboardowy, chronić go przed zniszczeniem lub kradzieżą.
  4. Kiedy stok nie jest pokryty śniegiem używać tylko kijków narciarskich "Malta Ski” dostępnych bezpłatnie w wypożyczalni.
  5. Posiadać w widocznym miejscu (przypięty do ubrania) ważny karnet "Malta Ski" i okazywać go na każde żądania wszystkich pracowników „Malta Ski", a zwłaszcza obsługi wyciągów.
  6. Stosować się do wszystkich poleceń, zaleceń i uwag pracowników "Malta Ski"
  7. Zachować należytą ostrożność podczas przebywania na stoku "Malta Ski".


  Kategorycznie zabrania się:

  1. Wchodzenia na wykładzinę syntetyczną w innym rodzaju obuwia niż narciarskie lub snowboardowe.
  2. Używania otwartego ognia, palenia tytoniu i spożywania alkoholu w obrębie całego obiektu (po za miejscami wyznaczonymi). Osoby niestosujące się do tego zalecenia będą zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia stoku bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
  3. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających na terenie ośrodka.
  4. Używania sprzętu narciarskiego i snowboardowego, wyciągów, sztucznej wykładziny niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  5. Wynoszenia sprzętu narciarskiego i snowboardowego, będącego własnością ośrodka „Malta Ski” poza obręb ośrodka.
  6. Prowadzenia nauki jazdy na nartach i snowboardzie.
  7. Jazdy "na wprost" na każdym ze stoków „Malta Ski”.
  8. Poruszania się poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.


  Odpowiedzialność:

  1. Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego z przyczyn zawinionych i niezawinionych, albo, do których wystąpienia się przyczynił, szczególnie za te spowodowane niedostatecznymi umiejętnościami jazdy na nartach lub snowboardzie i to zarówno za szkody w mieniu, jak i szkody na osobie.
  2. Użytkownik odpowiada w szczególności, za wszelkie przypadki uszkodzeń, zniszczeń, czy też pomniejszania wartości użytkowej wypożyczonego sprzętu narciarskiego i snowboardowego, spowodowane przez niego z przyczyn zawinionych i niezawinionych, albo, do których wyporządzenia się przyczynił, zwłaszcza za te wywołane nieumiejętnym korzystaniem przez niego z przedmiotowego sprzętu.
  3. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu użytkownik zostanie zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia stoku bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów, w szczególności kosztów karnetu.
  4. Z uwagi na pojemność obiektu "Malta Ski" zastrzega sobie prawo do ograniczonej ilości osób korzystających ze stoków narciarskich. Korzystający ze stoku jest zobowiązany poinformować osobę upoważnioną z ramienia "Malta Ski" o zaistnieniu jakichkolwiek zdarzeń, które mogą być podstawą do wystąpienia przez niego z roszczeniami odszkodowawczymi do "Malta Ski", pod rygorem utraty prawa do wystąpienia z takimi roszczeniami.


  Prawo do nauczania na nartach i snowboardzie mają tylko instruktorzy upoważnieni przez Dyrekcję "Malta Ski".
  Dyrekcja "Malta Ski" nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.

Serdecznie zapraszamy

Sprawdź godziny otwarcia
Godzina zamknięcia jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
OBSŁUGA KLIENTA / KASA
tel. 501 355 153, e-mail: lp.iksatlamajcpecer

Akceptujemy karty płatnicze

kartyplatnicze.png
Twój koszyk
Zamawiam