Malta SkiGRAND-PRIX 2023/2024

 • LINK DO ZAPISÓW:

  http://grand-prix.maltaski.pl/zapisy/  REGULAMIN XXIII GRAND PRIX w Narciarstwie Zjazdowym 2023/2024  POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  Grand Prix, to cykl Zawodów na wzór Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim. W każdej edycji zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. Dodatkowo, zawodnicy, którzy zdobędą miejsca 1-4 w danej kategorii wiekowej kwalifikują się do Pucharu Poznania, który jest zwieńczeniem rywalizacji na stoku MALTA SKI. Rozegrany on zostanie na trasie slalomu równoległego po zakończeniu cyklu Grand Prix. Zawody Grand Prix mają charakter otwarty i startować w nich mają prawo wszyscy niezależnie od wieku, umiejętności i miejsca zamieszkania. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w zawodach jest umiejętność samodzielnego (bezpiecznego) wjazdu/zjazdu z III półki stoku narciarskiego MALTA SKI.

  HARMONOGRAM ZAWODÓW

  16.15-17.00 - wydawanie numerów

  17.15 - rozgrzewka

  17.45 - start zawodów


  ORGANIZATOR ZAWODÓW

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner ul. Wiankowa 2; 61-131 Poznań


  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

  Zawody odbędą się na stoku MALTA SKI w następujących terminach:


  I edycja niedziela 26. listopada 2023
  godz. 17.00


  II edycja niedziela 10. grudnia 2023
  godz. 17.00

  III edycja niedziela 14. stycznia 2024
  godz. 17.00


  IV edycja niedziela 04. luty 2024

  godz. 17.00


  V edycja niedziela 03. marca 2024

  godz. 17.00
  Do punktacji generalnej liczone są 4 najlepsze wyniki każdego zawodnika z 5 edycji zawodów.
  ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH


  Aby dokonać zgłoszenia, osoba startująca lub jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest zarejestrować się do zawodów na każdą edycję w której chce wziąć udział. Możliwe są dwa sposoby rejestracji, poprzez: internet na stronie Zapisy i opłatę przlewem lub poprzez dokonanie opłaty startowej w Recepcji MALTA SKI. W obu przypadkach obowiązkowe jest odręczne wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej do recepcji MALTA SKI lub mailowo (skan, zdjęcie dokumentu) na adres lp.iksatlamzciweleic.akinom do CZWARTKU poprzedzającego zawody. W przypadku brak karty zgłoszenie będzie anulowane. Karty Zgłoszenia dostępne są w Recepcji MALTA SKI lub mailowo na życzenie klienta. Termin zgłoszenia internetowego oraz dokonania opłaty startowej upływa w CZWARTEK poprzedzający zawody do godziny 23:59. W recepcji MALTA SKI Karty Zgłoszeniowe oraz opłaty startowe przyjmowane są do CZWARTKU poprzedzającego zawody w godzinach otwarcia recepcji.


  Opłata startowa za udział w jednej
  edycji Grand Prix (w jednej kategorii) wynosi: 50,00 PLN.

  Po zgłoszeniu uczestnika internetowo płatności można dokonać przelewem na dane:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  411940 1076 3090 6459 0000 0000

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner

  Opłata za Grand-Prix IMIĘ I NAZWISKO
  DZIECKA, edycja nr.......

  Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy:

  lp.iksatlamzciweleic.akinom


  Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi: 30 PLN.

  PŁATNE GOTÓWKĄ PODCZAS POBIERANIA NUMERU  · W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
  możliwość zapisania zawodnika do zawodów Grand Prix po upływie terminu zgłoszenia
  (tj. CZWARTEK godz. 23:59). Wyłącznie za zgodą i przy możliwościach
  technicznych Organizatora przewiduje się możliwość ostatecznego zapisu w piątek i sobotę do godziny 18:00
  Opłata startowa wynosi wówczas 80,00 PLN.

  ZAPISY W DZIEŃ ZAWODÓW-NIEDZIELA DO GODZINY 13:00- KOSZT 150ZŁ
  · Uczestnicy zawodów mogą reprezentować
  jednocześnie cztery drużyny – w pierwszej kategorii drużyny przedszkolne,
  szkolne, uczelniane w drugiej kategorii drużyny klubowe w odpowiedniej
  kategorii wiekowej. Poszczególne drużyny mogą być reprezentowane przez dowolną
  ilość zawodników (już jedna osoba punktuje), jednak do klasyfikacji będą brane
  3 najlepsze wyniki z danej reprezentacji (bez podziału na dziewczęta i
  chłopców). Zawodnik zgłasza chęć reprezentowania drużyny podczas zapisu
  internetowego (wyłącznie drużyny szkolne i przedszkolne) lub rejestracji w
  Recepcji MALTA SKI. Organizator, w każdym czasie, ma prawo zażądać od
  uczestnika zawodów okazania legitymacji szkolnej w celu weryfikacji jego
  przynależności do właściwej reprezentacji. Podanie nieodpowiedniej
  reprezentacji grozi dyskwalifikacja. Reprezentację klubową wskazuje się
  WYŁĄCZNIE na odręcznie wypełnianej Karcie Zgłoszenia w pozycji "Kategoria II
  Reprezentacji".


  · Paragon fiskalny jest dowodem dokonania
  opłaty startowej i tylko po jego okazaniu zostanie wydany numer startowy.
  Jeżeli opłata startowa została dokonana przez internet należy przy odbiorze
  numeru startowego okazać potwierdzenie przelewu bankowego.


  KATEGORIE INDYWIDUALNE ZAWODNIKÓW

  1. Zawody rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach
  wiekowych z uwzględnieniem podziału na płeć.

  2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych
  decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu Grand Prix (w trakcie zawodów
  nie ma możliwości zmiany kategorii wiekowej).

  NARTY:

  · DZIECKO C – 2016 i młodsze

  · DZIECKO B – 2014-2015

  · DZIECKO A – 2012-2013

  · JUNIOR C – 2010- 2011

  · JUNIOR B - 2008-2009

  · JUNIOR A- 2003-2007

  · SENIOR – 2002 i starsze

  Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców.


  KATEGORIE DRUŻYNOWE

  Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach
  drużynowych. Oddzielnie punktowana będzie Kategoria Szkolna/Przedszkolna
  oraz Kategoria Klubowa.

  · DZIECKO C – 2016 i młodsze

  · DZIECKO B – 2014-2015

  · DZIECKO A – 2012-2013

  · JUNIOR C – 2010- 2011

  · JUNIOR B - 2008-2009

  · JUNIOR A- 2003-2007

  · SENIOR – 2002 i starsze

  Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców.  SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW


  1. Zawody rozgrywane są na trasie slalomu szkolnego (1
  przejazd), według Narciarskiego Regulaminu Sportowego, ze zmianami wynikającymi
  ze specyfiki stoku. W zawodach startują zawodnicy, którzy: spełnili warunki
  zawarte w niniejszym regulaminie, na godzinę przed zawodami, zgłosili się w
  biurze zawodów i odebrali numer startowy. Numery startowe wydawane będą tylko i
  wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego z Recepcji MALTA SKI lub
  potwierdzenia przelewu w przypadku rejestracji internetowej - potwierdzających
  dokonanie opłaty startowej.

  2. O kolejności startu (w poszczególnych kategoriach
  wiekowych) w pierwszych zawodach decyduje organizator. W kolejnych zawodach o
  kolejności startu decyduje suma punktów uzyskanych w poprzednich edycjach
  zawodów wg zasady od najmniejszej ilości punktów do największej. Nowo zapisane
  osoby startują na początku w swoich kategoriach.


  KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW

  O miejscu zawodnika w każdej edycji zawodów decyduje uzyskany czas.

  3. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez
  zawodnika w czterech z pięciu edycji. Do klasyfikacji generalnej brane są
  cztery najlepsze wyniki z pośród wszystkich startów. Jeżeli zawodnik startował
  we wszystkich pięciu edycjach najsłabszy uzyskany wyniki z pośród pięciu
  startów zostaję odrzucony i nie jest brany do klasyfikacji generalnej. Miejsca
  zawodników w edycji punktowane są do klasyfikacji końcowej w następujący
  sposób:

  I miejsce - 30 pkt.

  II miejsce - 27 pkt.

  III miejsce - 25 pkt.

  IV miejsce - 24 pkt.

  V miejsce - 23 pkt.

  VI miejsce - 22 pkt.

  VII miejsce - 21 pkt.

  VIII miejsce - 20 pkt.

  IX miejsce - 19 pkt.

  X miejsce - 18 pkt.

  XI miejsce - 17 pkt.

  XII miejsce - 16 pkt.

  XIII miejsce - 15 pkt.

  XIV miejsce - 14 pkt.

  XV miejsce - 13 pkt.

  XVI miejsce - 12 pkt.

  XVII miejsce - 11 pkt.

  XVIII miejsce - 10 pkt.

  XIX miejsce - 9 pkt.

  XX miejsce - 8 pkt.

  XXI miejsce i dalsze 7 pkt.

  Zawodnicy, którzy wystartowali w edycji i nie zostali sklasyfikowani otrzymują po 5 pkt.


  4. W przypadku kiedy zawodnicy uzyskają taką samą liczbę
  punktów w klasyfikacji końcowej, to o miejscu w klasyfikacji Zawodów Grand Prix decyduje:

  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np. jeden z
  zawodników zajmowałby miejsca: II, III, III i V a drugi zawodnik np. cztery
  razy zajmowałby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik,
  który raz był drugi - na wzór klasyfikacji medalowej na dużych imprezach
  sportowych). W przypadku gdy i te są identyczne o zajętym miejscu decyduje:

  - ilość edycji, w których startował zawodnik (im więcej startów - tym wyższe
  miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowali zawodnicy jest
  identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:

  - suma czasów WSZYSTKICH EDYCJI danego zawodnika.


  KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ZAWODÓW

  1. O miejscu drużyny w każdej edycji zawodów decyduje
  suma punktów trzech najlepszych zawodników danej reprezentacji (bez względu na
  płeć). Brane pod uwagę są punkty z Klasyfikacji Indywidualnej dziewcząt i
  chłopców. Rozróżnia się dwie oddzielne Klasyfikacje Drużynowe: Przedszkolną /
  Szkolną / Uczelnianą, oraz Klubową, Do klasyfikacji liczone są punkty zdobyte w
  Klasyfikacji Indywidualnej.

  2. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez
  reprezentację we wszystkich pięciu edycjach zawodów lub tylu w ilu startowała
  reprezentacja. W przypadku kiedy drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów w
  klasyfikacji końcowej, to o ostatecznym miejscu w Klasyfikacji Drużynowej decyduje:

  - ilość edycji, w których startowała drużyna (im więcej startów - tym wyższe

  miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowały drużyny jest
  identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:

  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np. jedna z

  drużyn w jednej edycji zajęłaby miejsca: II, III, III, V a druga np. cztery
  razy zajmowałaby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowana zostanie ta, która raz
  była druga - na wzór klasyfikacji medalowej na dużych imprezach sportowych).

  W przypadku gdy ilość zajętych miejsc jest identyczna to o miejscu drużyny decyduje:

  - suma czasów wszystkich edycji danej drużyny.

  3. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.

  - W trakcie trwania cyklu pięciu edycji Zawodów Grand Prix nie ma możliwości zmiany reprezentacji.

  - Nie ma możliwości dodania punktów wstecznie dla reprezentacji (jeśli zawodnik
  zgłosił się indywidualnie do danych zawodów – nie podając reprezentacji – dla
  reprezentacji nie punktuje, może zmienić się to od kolejnej edycji zawodów).


  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  1. Wyniki każdej z edycji Grand Prix ogłoszone zostaną najpóźniej dwa dni po ukończeniu
  zawodów. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.

  2. Klasyfikacja końcowa ogłoszona zostanie dwa dni po rozegraniu V edycji Zawodów Grand Prix.


  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

  Ceremonia zakończenia Zawodów odbędzie się w dniu
  rozgrywania ostatniej imprezy cyklu, czyli Pucharu Poznania. Trzech najlepszych
  zawodników w każdej kategorii wiekowej Pucharu Poznania otrzyma pamiątkowe
  puchary, czterech najlepszych otrzyma medale oraz dyplomy. Nie przewiduje się
  osobnego nagradzania najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Grand Prix.
  Wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.


  ZASADY KWALIFIKACJI DO ZAWODÓW POKAZOWYCH W SLALOMIE RÓWNOLEGŁYM - Pucharu Poznania w Narciarstwie Zjazdowym

  24.03.2024

  1. Do Pucharu Poznania kwalifikują się zawodnicy, którzy
  zdobyli miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej Grand Prix.

  2. W Pucharze Poznania zawodnicy rywalizują w swoich
  kategoriach wg klucza: 1-4: 2-3.


  UWAGI KOŃCOWE

  1. Zawodnikom nie przysługuje prawo do składania protestów.

  2. Komisja sędziowska zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:

  - interpretacji regulaminu,

  -innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
  wypadków zaistniałych na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie
  czy zgubienie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i innych rzeczy.

  4. Na czas trwania zawodów Organizator zapewnia pomoc medyczną.

  5. Zawodnik (rodzic, opiekun prawny – w przypadku osób
  niepełnoletnich) wyraża zgodę na udzielenie wywiadu, robienia mu zdjęć i
  filmowania go na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub
  w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne związane
  z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

  6. Zawodnik (rodzic, opiekun prawny – w przypadku osób

  niepełnoletnich) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie
  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
  przedstawiających Zawodnika. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora
  poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na
  stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
  promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów
  bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator powiadamia telefonicznie
  lub poprzez pocztę e-mail zapisanych uczestników i zwraca opłatę startową.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku gdy ilość
  uczestników jednej edycji Grand Prix nie przekroczy liczby 50 uczestników. W
  takim przypadku Organizator powiadamia telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail
  zapisanych uczestników i zwraca opłatę startową.


  ORGANIZATOR ZAWODÓW PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE
  Z NARCIARSKIM REGULAMINEM SPORTOWYM ZAWODNIK PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z TRASĄ
  SLALOMU NIE MOŻE JEJ PRZEJECHAĆ PRÓBNIE. ZAWODNIK ŁAMIĄCY TEN PUNKT REGULAMINU
  ZOSTANIE WYKLUCZONY Z ZAWODÓW. PRZYPOMINA SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE PODCZAS ROZGRZEWKI
  OBOWIĄZKIEM JEST POSIADANIE NUMERU STARTOWEGO UMIESZCZONEGO W WIDOCZNYM
  MIEJSCU.

Serdecznie zapraszamy

Sprawdź godziny otwarcia
Godzina zamknięcia jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
OBSŁUGA KLIENTA / KASA
tel. 501 355 153, e-mail: lp.iksatlamajcpecer

Akceptujemy karty płatnicze

kartyplatnicze.png
Twój koszyk
Zamawiam