Malta SkiGRAND-PRIX 2021/2022

 • W tym sezonie zimowym odbędzie się już po raz XXI Grand Prix w Narciarstwie Zjazdowym.

  GRAND PRIX w NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM to zawody organizowane na wzór alpejskiego Pucharu Świata. Grand Prix to największa impreza cykliczna tego typu "na nizinach" w zachodniej Polsce. Startują w niej zarówno amatorzy jak i zawodowcy posiadający licencje zawodnicze. W sezonie 2021/2022 na stoku MALTA SKI odbywa się 5 edycji Grand Prix oraz zawody kończące cały cykl - Puchar Poznania. Prawo startu w Pucharze mają zawodnicy, którzy zajmą 4 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej i walczą o miano najlepszych narciarzy w sezonie. Cykl Grand Prix odbędzie się w następujących terminach:
  I edycja niedziela 21. listopada 2021

  godz. 17.00

  II edycja niedziela 12. grudnia 2022

  godz. 17.00

  III edycja niedziela 09. stycznia 2022

  godz. 17.00

  IV edycja niedziela 20. luty 2022

  godz. 17.00

  V edycja niedziela 06 marca 2022

  godz. 17.00


  Cykl Grand Prix co roku cieszy się ogromną popularnością wśród Poznaniaków. Główną ideą imprezy jest popularyzacja narciarstwa oraz kreowanie aktywnych form wypoczynku mieszkańców naszego regionu. Możliwość dokonania zapisów przez internet:

  http://grand-prix.maltaski.pl/zapisy/ oraz w Recepcji MALTA SKI.


  REGULAMIN XXI GRAND PRIX w Narciarstwie Zjazdowym 2021/2022

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  Grand Prix, to cykl Zawodów na wzór Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim. W każdej edycji zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. Dodatkowo, zawodnicy, którzy zdobędą miejsca 1-4 w danej kategorii wiekowej kwalifikują się do Pucharu Poznania, który jest zwieńczeniem rywalizacji na stoku MALTA SKI. Rozegrany on zostanie na trasie slalomu równoległego po zakończeniu cyklu Grand Prix. Zawody Grand Prix mają charakter otwarty i startować w nich mają prawo wszyscy niezależnie od wieku, umiejętności i miejsca zamieszkania. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w zawodach jest umiejętność samodzielnego (bezpiecznego) wjazdu/zjazdu z III półki stoku narciarskiego MALTA SKI.

  HARMONOGRAM ZAWODÓW


  16.30-17.15
  - wydawanie numerów

  17.15
  - rozgrzewka

  17.45
  - start zawodów


  ORGANIZATOR ZAWODÓW

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner ul. Wiankowa 2; 61-131 Poznań


  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

  Zawody odbędą się na stoku MALTA SKI w następujących terminach:


  I edycja niedziela 21. listopada 2021 godz. 17.00

  II edycja niedziela 12. grudnia 2021 godz. 17.00

  III edycja niedziela 09. stycznia 2022 godz. 17.00

  IV edycja niedziela 20. lutego 2022 godz. 17.00

  V edycja niedziela 06. marca 2022 godz. 17.00


  Do punktacji generalnej liczone są 4 najlepsze wyniki każdego zawodnika z 5 edycji zawodów


  ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH

  Aby dokonać zgłoszenia, osoba startująca lub jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) obowiązany jest
  zarejestrować się do zawodów na każdą edycję w której chce wziąć udział. Możliwe są dwa sposoby rejestracji, poprzez:
  internet i opłatę na stronie Zapisy lub poprzez dokonanie opłaty startowej w Recepcji MALTA SKI. W obu przypadkach obowiązkowe jest odręczne wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej do recepcji MALTA SKI lub mailowo (skan, zdjęcie dokumentu) na adres lp.iksatlamzciweleic.akinom do CZWARTKU poprzedzającego zawody. W przypadku braku karty zgłoszenie będzie anulowane. Karty Zgłoszenia dostępne są w Recepcji MALTA SKI lub na stronie Zapisy.

  Nie ma możliwości dokonania rejestracji przez internet nie dokonując
  opłaty startowej, zgłoszenia bez zarejestrowanej płatności będą
  automatycznie anulowane.

  Termin zgłoszenia internetowego oraz dokonania opłaty startowej upływa w
  CZWARTEK poprzedzający zawody do godziny 23:59. W recepcji MALTA
  SKI Karty Zgłoszeniowe oraz opłaty startowe przyjmowane są do
  CZWARTKU poprzedzającego zawody w godzinach otwarcia recepcji.


  Opłata
  startowa za udział w jednej edycji Grand Prix
  wynosi: 50,00 PLN.

  Kaucja
  zwrotna za numer startowy wynosi: 30 PLN.

  W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zapisania
  zawodnika do zawodów Grand Prix po upływie terminu zgłoszenia
  (tj. CZWARTEK godz. 23:59). Wyłącznie za zgodą i przy
  możliwościach technicznych Organizatora przewiduje się możliwość
  ostatecznego zapisu do godziny 13:00 w dniu zawodów w przypadku
  organizowania zawodów w godzinach popołudniowych.

  Opłata startowa wynosi wówczas
  80,00 PLN.


  Uczestnicy
  zawodów mogą reprezentować jednocześnie cztery drużyny – w
  pierwszej kategorii drużyny przedszkolne, szkolne, uczelniane w
  drugiej kategorii drużyny klubowe w odpowiedniej kategorii
  wiekowej. Poszczególne drużyny mogą być reprezentowane przez
  dowolną ilość zawodników (już jedna osoba punktuje), jednak do
  klasyfikacji będą brane 3 najlepsze wyniki z danej reprezentacji
  (bez podziału na dziewczęta i chłopców). Zawodnik zgłasza chęć
  reprezentowania drużyny podczas zapisu internetowego (wyłącznie
  drużyny szkolne i przedszkolne) lub rejestracji w Recepcji MALTA
  SKI. Organizator, w każdym czasie, ma prawo zażądać od
  uczestnika zawodów okazania legitymacji szkolnej w celu weryfikacji
  jego przynależności do właściwej reprezentacji. Podanie
  nieodpowiedniej reprezentacji grozi dyskwalifikacja. Reprezentację
  klubową wskazuje się WYŁĄCZNIE na odręcznie wypełnianej Karcie
  Zgłoszenia w pozycji ‘Kategoria II Reprezentacji’.


  Paragon
  fiskalny jest dowodem dokonania opłaty startowej i tylko po jego
  okazaniu zostanie wydany numer startowy. Jeżeli opłata startowa
  została dokonana przez internet należy przy odbiorze numeru
  startowego okazać potwierdzenie przelewu bankowego.


  KATEGORIE INDYWIDUALNE ZAWODNIKÓW


  Zawody rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach wiekowych z
  uwzględnieniem podziału na płeć.

  O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok

  urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu Grand Prix (w trakcie zawodów
  nie ma możliwości zmiany kategorii wiekowej).

  DZIECKO C – 2014 i młodsze

  DZIECKO B – 2012-2013

  DZIECKO A – 2010-2011

  JUNIOR C – 2009- 2008

  JUNIOR B - 2006-2007

  JUNIOR A- 2001-2005


  KATEGORIE DRUŻYNOWE

  Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach
  drużynowych. Oddzielnie punktowana będzie Kategoria
  Szkolna/Przedszkolna oraz Kategoria Klubowa.

  DZIECKO C – 2014 i młodsze

  DZIECKO B – 2012-2013

  DZIECKO A – 2010-2011

  JUNIOR C – 2009- 2008

  JUNIOR B - 2006-2007

  JUNIOR A- 2001-2005


  SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW

  Zawody rozgrywane są na trasie slalomu szkolnego (1 przejazd), według
  Narciarskiego Regulaminu Sportowego, ze zmianami wynikającymi ze
  specyfiki stoku. W zawodach startują zawodnicy, którzy: spełnili
  warunki zawarte w niniejszym regulaminie, na godzinę przed
  zawodami, zgłosili się w biurze zawodów i odebrali numer
  startowy. Numery startowe wydawane będą tylko i wyłącznie na
  podstawie paragonu fiskalnego z Recepcji MALTA SKI lub potwierdzenia
  przelewu w przypadku rejestracji internetowej - potwierdzających
  dokonanie opłaty startowej.

  O kolejności startu (w poszczególnych kategoriach wiekowych) w
  pierwszych zawodach decyduje organizator. W kolejnych zawodach o
  kolejności startu decyduje suma punktów uzyskanych w poprzednich
  edycjach zawodów wg zasady od najmniejszej ilości punktów do
  największej. Nowo zapisane osoby startują na początku w swoich
  kategoriach.  KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW

  O miejscu zawodnika w każdej edycji zawodów decyduje uzyskany czas.

  Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez zawodnika w czterech z
  pięciu edycji. Do klasyfikacji generalnej brane są cztery
  najlepsze wyniki z pośród wszystkich startów. Jeżeli zawodnik
  startował we wszystkich pięciu edycjach najsłabszy uzyskany
  wyniki z pośród pięciu startów zostaje odrzucony i nie jest
  brany do klasyfikacji generalnej. Miejsca zawodników w edycji
  punktowane są do klasyfikacji końcowej w następujący sposób:

  I miejsce - 30 pkt.

  II miejsce - 27 pkt.

  III miejsce - 25 pkt.

  IV miejsce - 24 pkt.
  V miejsce - 23 pkt.
  VI miejsce - 22 pkt.
  VII miejsce - 21 pkt.
  VIII miejsce - 20 pkt.
  IX miejsce - 19 pkt.
  X miejsce - 18 pkt.
  XI miejsce - 17 pkt.
  XII miejsce - 16pkt.
  XIII miejsce - 15 pkt.
  XIV miejsce - 14 pkt.
  XV miejsce - 13 pkt.
  XVI miejsce - 12pkt.
  XVII miejsce - 11 pkt.
  XVIII miejsce - 10pkt.
  XIX miejsce - 9 pkt.
  XX miejsce - 8 pkt.
  XXI miejsce i dalsze 7 pkt.
  zawodnicy, którzy wystartowali w edycji i nie zostali sklasyfikowani otrzymują po 5 pkt.

  W przypadku kiedy zawodnicy uzyskają taką samą liczbę punktów w klasyfikacji końcowej,

  to o miejscu w klasyfikacji Zawodów Grand Prix decyduje:
  - liczba zdobytych wyższych miejsc w
  poszczególnych edycjach (np. jeden z zawodników zajmowałby
  miejsca: II, III, III i V a drugi zawodnik np. cztery razy
  zajmowałby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowany zostanie ten
  zawodnik, który raz był drugi - na wzór klasyfikacji medalowej na
  dużych imprezach sportowych). W przypadku gdy i te są identyczne o
  zajętym miejscu decyduje:
  - ilość edycji, w których
  startował zawodnik (im więcej startów - tym wyższe miejsce). W
  przypadku gdy ilość edycji, w których startowali zawodnicy jest
  identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:
  - suma czasów
  wszystkich edycji danego zawodnika.


  KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ZAWODÓW


  O miejscu drużyny w każdej edycji zawodów decyduje suma punktów
  trzech najlepszych zawodników danej reprezentacji (bez względu na
  płeć). Brane pod uwagę są punkty z Klasyfikacji Indywidualnej
  dziewcząt i chłopców. Rozróżnia się dwie oddzielne
  Klasyfikacje Drużynowe: Przedszkolną / Szkolną / Uczelnianą,
  oraz Klubową, Do klasyfikacji liczone są punkty zdobyte w
  Klasyfikacji Indywidualnej.


  Klasyfikacja
  końcowa jest sumą punktów zdobytych przez reprezentację we
  wszystkich pięciu edycjach zawodów lub tylu w ilu startowała
  reprezentacja. W przypadku kiedy drużyny uzyskają taką samą
  liczbę punktów w klasyfikacji końcowej, to o ostatecznym miejscu
  w Klasyfikacji Drużynowej decyduje:

  - ilość edycji, w
  których startowała drużyna (im więcej startów - tym wyższe
  miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowały
  drużyny jest identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:
  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np.
  jedna z drużyn w jednej edycji zajęłaby miejsca: II, III, III, V
  a druga np. cztery razy zajmowałaby trzecie miejsce to wyżej
  sklasyfikowana zostanie ta, która raz była druga - na wzór
  klasyfikacji medalowej na dużych imprezach sportowych).
  W przypadku gdy ilość zajętych miejsc jest identyczna to o miejscu
  drużyny decyduje:
  - suma czasów wszystkich edycji danej
  drużyny.

  Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.
  - W trakcie trwania cyklu pięciu edycji Zawodów Grand Prix nie ma możliwości
  zmiany reprezentacji.
  - Nie ma możliwości dodania punktów wstecznie dla reprezentacji (jeśli zawodnik zgłosił się indywidualnie do danych zawodów – nie podając reprezentacji – dla reprezentacji nie punktuje, może zmienić się to od kolejnej edycji zawodów).


  OGŁOSZENIE WYNIKÓW


  Wyniki każdej z edycji Grand Prix ogłoszone zostaną bezpośrednio po
  ukończeniu zawodów. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja
  generalna.

  Klasyfikacja końcowa ogłoszona zostanie dzień po rozegraniu V edycji Zawodów
  Grand Prix.


  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

  Ceremonia zakończenia Zawodów odbędzie się w dniu rozgrywania ostatniej
  imprezy cyklu, czyli Pucharu Poznania. Trzech najlepszych zawodników
  w każdej kategorii wiekowej Pucharu Poznania otrzyma pamiątkowe
  puchary, czterech najlepszych otrzyma medale oraz dyplomy. Nie
  przewiduje się osobnego nagradzania najlepszych zawodników
  klasyfikacji generalnej Grand Prix. Wszystkie startujące drużyny
  otrzymają pamiątkowe dyplomy.


  ZASADY KWALIFIKACJI DO ZAWODÓW POKAZOWYCH W SLALOMIE RÓWNOLEGŁYM -
  Pucharu Poznania w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie

  Do Pucharu Poznania kwalifikują się zawodnicy, którzy zdobyli miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej Grand Prix.

  W Pucharze Poznania zawodnicy rywalizują w swoich kategoriach wg klucza: 1-4: 2-3.


  UWAGI KOŃCOWE

  Zawodnikom nie przysługuje prawo do składania protestów.

  Komisja sędziowska zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach:
  -interpretacji regulaminu,
  -innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych
  na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie czy
  zgubienie sprzętu narciarskiego lub snowboardowego i innych rzeczy.

  Na czas trwania zawodów Organizator zapewnia pomoc medyczną.

  Zawodnik (rodzic, opiekun prawny – w przypadku osób niepełnoletnich)
  wyraża zgodę na udzielenie wywiadu, robienia mu zdjęć i
  filmowania go na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
  Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne
  potrzeby komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez
  Organizatora.

  Zawodnik (rodzic, opiekun prawny – w przypadku osób niepełnoletnich)
  wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie
  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
  dźwiękowych przedstawiających Zawodnika. Mogą one być
  wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach
  typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
  internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
  promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną
  przez Organizatora.

  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany bez podania przyczyny warunków
  niniejszego Regulaminu poprzez ich publikację na stronie Regulamin
  zapisów .

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny.
  W takim przypadku Organizator powiadamia telefonicznie lub poprzez
  pocztę e-mail zapisanych uczestników i zwraca opłatę startową.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku
  gdy ilość uczestników jednej edycji Grand Prix nie przekroczy
  liczby 50 uczestników. W takim przypadku Organizator powiadamia
  telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail zapisanych uczestników i
  zwraca opłatę startową.

  ORGANIZATOR ZAWODÓW PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z NARCIARSKIM REGULAMINEM SPORTOWYM
  ZAWODNIK PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z TRASĄ SLALOMU NIE MOŻE JEJ PRZEJECHAĆ PRÓBNIE.

  ZAWODNIK ŁAMIĄCY TEN PUNKT REGULAMINU ZOSTANIE WYKLUCZONY Z ZAWODÓW. PRZYPOMINA SIĘ RÓWNIEŻ,

  ŻE PODCZAS ROZGRZEWKI OBOWIĄZKIEM JEST POSIADANIE NUMERU STARTOWEGO UMIESZCZONEGO W WIDOCZNYM MIEJSCU.


Serdecznie zapraszamy

Sprawdź godziny otwarcia
Godzina zamknięcia jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
OBSŁUGA KLIENTA / KASA
tel. 501 355 153, e-mail: lp.iksatlamajcpecer

Akceptujemy karty płatnicze

kartyplatnicze.png
Twój koszyk
Zamawiam